Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Adaptive Automotive B.V.

Inhoudsopgave:

 • Artikel 1 - Definities
 • Artikel 2 - Identiteit van Adaptive Automotive
 • Artikel 3 - Toepasselijkheid
 • Artikel 4 - Het aanbod
 • Artikel 5 - De overeenkomst
 • Artikel 6 - Herroepingsrecht
 • Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping
 • Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
 • Artikel 9 - De prijs
 • Artikel 10 - Conformiteit en garantie
 • Artikel 11 - Levering en implementatie
 • Artikel 12 - Betaling
 • Artikel 13 - Klachtenprocedure
 • Artikel 14 - Geschillen

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 2. consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Adaptive Automotive;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzaam gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die Adaptive Automotive ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht. 
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Adaptive Automotive georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 11. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Adaptive Automotive.

Artikel 2 - Identiteit van Adaptive Automotive

Adaptive Automotive B.V.

Andere handelsnamen: Armytrix Europe, Armaspeed Europe, PSM Dynamic Europe, MV Forged Europe, DarwinPRO Europe.

Adres: Parijsboulevard 205, 6135 LJ Sittard. Nederland

Telefoon: +31 (0) 46 202 11 31 (maandag - vrijdag 09.00 uur tot 17.00 uur)

E-mailadres: info@adaptive-automotive.com

Kamer van Koophandel: 62709062
BTW-nummer: NL854927281B01

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Adaptive Automotive en op elke overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van deze algemene voorwaarden voorwaarden worden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Adaptive Automotive in te zien zijn en op verzoek van de consument kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, niettegenstaande het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar worden gesteld, zodat de consument deze gemakkelijk kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, wordt voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangegeven waar de algemene voorwaarden elektronisch te raadplegen zijn en of deze op verzoek van de consument kosteloos elektronisch of anderszins worden toegezonden.
 4. In het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstvoorwaarden van toepassing zijn, zijn het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden.
 5. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overeenkomst en deze voorwaarden van kracht en blijft de bepaling bestaan in kwestie zal onmiddellijk worden vervangen door een bepaling die, in overleg, zo dicht mogelijk bij het origineel komt.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden geregeld zijn worden beoordeeld "in de geest" van deze algemene voorwaarden.
 7. Onzekerheden over de uitleg of inhoud van een of meer bepalingen van onze algemene voorwaarden moeten worden uitgelegd "in de geest" van deze voorwaarden.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. Adaptive Automotive heeft het recht het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en / of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Adaptive Automotive gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en / of diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke vergissingen in het aanbod binden Adaptive Automotive niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties en gegevens in het aanbod zijn indicatief en kunnen niet leiden tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen met producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. De ondernemer kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de werkelijke kleuren van de producten.
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat het voor de consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
  • de prijs inclusief belastingen;
  • eventuele verzendkosten;
  • de wijze waarop de overeenkomst tot stand komt en welke handelingen daarvoor nodig zijn ;
  • of het herroepingsrecht al dan niet van toepassing is;
  • de wijze van betaling, levering en uitvoering van de overeenkomst;
  • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, of de periode waarbinnen Adaptive Automotive de prijs garandeert;
  • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor de middelen van de gebruikte communicatie;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt ingediend, en zo ja, hoe deze door de consument kan worden geraadpleegd;
  • de manier waarop de consument, voordat de overeenkomst wordt gesloten, , kan de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens controleren en indien gewenst herstellen;
  • eventuele andere talen waarin, naast de Nederlandse, de overeenkomst kan worden gesloten ;
  • de gedragscodes waaraan Adaptive Automotive is onderworpen en de manier waarop de consument deze gedragscodes elektronisch kan raadplegen;
  • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van van een uitgebreide transactie.
  • Beschikbare maten, kleuren, materiaalsoorten, afwerking, etc.

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand wanneer de consument het aanbod aanvaardt en voldoet aan de daarvoor gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft geaccepteerd, zal Adaptive Automotive dit doen bevestig onmiddellijk elektronisch de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Adaptive Automotive is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Adaptive Automotive passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van gegevens en zorgen voor een veilige webomgeving. Als de consument elektronisch kan betalen, neemt Adaptive Automotive passende beveiligingsmaatregelen.
 4. Adaptive Automotive kan zich - binnen wettelijke kaders - informeren of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals al die feiten en factoren die zijn belangrijk voor een verantwoorde afsluiting van de overeenkomst op afstand. Indien Adaptive Automotive op basis van dit onderzoek goede redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een order of verzoek met opgave van redenen te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de uitvoering te verbinden.
 5. Adaptive Automotive zal de volgende informatie bij het product of dienst aan de consument sturen, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame drager:
  • het bezoekadres van de Adaptive Automotive vestiging waar de consument met klachten terecht kan;
  • de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument het herroepingsrecht kan uitoefenen , of een duidelijke verklaring over de uitsluiting van het herroepingsrecht;
  • informatie over garanties en bestaande service na verkoop;
  • de informatie opgenomen in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden, tenzij Adaptive Automotive deze informatie al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  • de vereisten voor het beëindigen van de overeenkomst als de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is.
 6. Bij een verlengde transactie is de bepaling in het vorige lid alleen van toepassing op de eerste levering.
 7. Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktijd gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te beoordelen of hij het product wil behouden. Als hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zal hij het product met alle geleverde toebehoren in originele staat retourneren & amp; verpakking EN niet gemonteerd op Adaptive Automotive, in overeenstemming met de redelijke en duidelijke instructies van Adaptive Automotive.
 3. Indien de consument gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht, is hij verplicht Adaptive Automotive hiervan binnen 14 dagen op de hoogte te stellen. na ontvangst van het product. De consument moet dit kenbaar maken met behulp van het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, dient de klant het product binnen 14 dagen te retourneren. De consument dient te bewijzen dat de geleverde goederen tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien de klant niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht, respectievelijk nadat de in de leden 2 en 3 bedoelde termijnen zijn verstreken. het product is niet geretourneerd aan Adaptive Automotive, de aankoop is een feit.

Bij het verlenen van diensten:

 1. Bij het verlenen van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich concentreren op de redelijke en duidelijke instructies verstrekt door Adaptive Automotive bij het aanbod en / of uiterlijk bij levering.

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, zullen de kosten voor retourzending niet hoger zijn.
 2. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal Adaptive Automotive dit bedrag zo snel mogelijk terugbetalen. , maar uiterlijk 14 dagen na annulering. Voorwaarde is dat het product al door Adaptive Automotive is ontvangen. Restitutie vindt plaats via dezelfde betaalmethode die door de consument wordt gebruikt, tenzij de consument expliciet toestemming geeft voor een andere betaalmethode of deze betaalmethode niet mogelijk is.
 3. Als het product beschadigd is door onzorgvuldig gebruik door de consument is de consument aansprakelijk voor eventuele waardeverminderingen van het product. Dit geldt ook voor producten die zijn geïnstalleerd.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Adaptive Automotive kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts van toepassing indien Adaptive Automotive dit duidelijk in het aanbod heeft vermeld, althans in tijd voor het sluiten van de overeenkomst.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  • die door Adaptive Automotive tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  • die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd, zoals op maat gemaakte of aangepaste producten.

Artikel 9 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en / of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van de vorige alinea kan Adaptive Automotive producten of diensten aanbieden waarvan de prijzen onderhevig zijn aan schommelingen op de financiële markt en waarop Adaptive Automotive geen invloed heeft, met variabele prijzen. Deze link naar schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden in het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke voorschriften of bepalingen
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Adaptive Automotive dit heeft bedongen en:
  • deze zijn het gevolg van wettelijke voorschriften of bepalingen;
  • of de consument de bevoegdheid heeft om de overeenkomst te ontbinden met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is Adaptive Automotive niet gehouden het product tegen de verkeerde prijs te leveren.

Artikel 10 - Nakoming en garantie

 1. Adaptive Automotive garandeert dat de producten en / of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en / of bruikbaarheid en de op de datum van totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen. overeenkomst en / of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Adaptive Automotive er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door Adaptive Automotive verstrekte garantie, fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de wettelijke rechten en aanspraken die de consument kan doen gelden op Adaptive Automotive onder de overeenkomst.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten moeten binnen vier weken na levering schriftelijk aan Adaptive Automotive worden gemeld. Retourzending van de producten moet in de originele verpakking en in nieuwstaat verkeren.
 4. De garantietermijn van Adaptive Automotive komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Adaptive Automotive is echter nooit verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de consument, noch voor enig advies over het gebruik of de toepassing van de producten.
 5. De garantie is niet van toepassing indien:
  • De consument heeft de geleverde producten zelf gerepareerd en / of verwerkt of door derden laten repareren en / of verwerken;
  • de geleverde producten zijn blootgesteld aan abnormale omstandigheden of worden anderszins onzorgvuldig behandeld of in strijd met de instructies van Adaptive Automotive en / of zijn behandeld op de verpakking;
  • Het gebrek is geheel of gedeeltelijk het gevolg van voorschriften die de overheid heeft gemaakt of zal maken met betrekking tot de aard of kwaliteit van de gebruikte materialen.

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 1. Adaptive Automotive zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen van producten en bij het beoordelen van aanvragen voor dienstverlening.
 2. De plaats van levering is het adres dat de consument heeft opgegeven bekend bij Adaptive Automotive.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de consument heeft ingestemd met een langere bezorgings periode. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De consument heeft geen recht op schadevergoeding.
 4. Alle levertijden zijn indicatief. De consument kan aan geen enkele beding bepaalde rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.
 5. In geval van ontbinding overeenkomstig lid 3 van dit artikel, zal Adaptive Automotive het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk later, terugbetalen. dan 14 dagen na ontbinding.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Adaptive Automotive zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij bezorging wordt op duidelijke en begrijpelijke wijze vermeld dat een vervangend artikel wordt bezorgd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van Adaptive Automotive.
 7. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berust het risico van beschadiging en / of vermissing van producten bij Adaptive Automotive tot levering aan de consument of een pre- aangewezen vertegenwoordiger aangekondigd aan Adaptive Automotive.

Artikel 12 - Betaling

 1. Tenzij anders overeengekomen, moeten de door de consument verschuldigde bedragen binnen 7 werkdagen na het plaatsen van de bestelling zijn betaald.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld te melden. aan Adaptive Automotive.
 3. Alle bestellingen moeten worden uitgevoerd voordat de producten worden verzonden. Dit kan via Klarna (achteraf betalen).

Artikel 13 - Klachtenprocedure

 1. Adaptive Automotive heeft een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen volledig en duidelijk omschreven te zijn en ingediend bij Adaptive Automotive. binnen 7 dagen nadat de consument de gebreken heeft ontdekt.
 3. Bij Adaptive Automotive ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt Adaptive Automotive binnen de termijn van 14 dagen met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Als de klacht niet kan worden opgelost in onderling overleg ontstaat een geschil dat onderhevig is aan de geschillenregeling.
 5. Een klacht schort de verplichtingen van Adaptive Automotive niet op, tenzij Adaptive Automotive schriftelijk anders aangeeft.
 6. Indien een klacht door Adaptive Automotive gegrond wordt bevonden, zal Adaptive Automotive naar eigen keuze de geleverde producten kosteloos vervangen of herstellen.

Artikel 14 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen Adaptive Automotive en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn. Zelfs als de consument in het buitenland woont.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
Dynamic street armour
Denk je aan extra upgrades?

Armytrix Armaspeed DarwinPro CSF Radiators Niche Vossen USmag Rotiform Fuel Inspired Fondmetal FTP Motorsport TuningBox by Adaptive Automotive Akrapovič Fi Exhaust H&R Eventuri CarPro